Sadnete si Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Tuli.sk

alej len „VOP“)

 

I. Zmluvné strany

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, pričom na jednej strane je spoločnosť Tuli.sk, s.r.o., so sídlom Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 45 248 451, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 61320/B ako predávajúci (ďalej označený len ako „TULI“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej označený len „Zákazník“).

 

II. Spôsob objednávania tovaru

TULI zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi a umožňuje Zákazníkovi tento tovar objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom e-shopu, aplikácie na webovej stránke www.tuli.sk

b) zaslaním voľne štylizovanej objednávky na elektronickú adresu TULI info@tuli.sk (ďalej tiež „elektronická adresa TULI“)

Prevádzka TULI a zároveň miesto osobného odberu je Tuli Showroom, Shopping Palace Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava (ďalej len „Prevádzka“). Pracovná doba v prevádzke TULI je 9:00-20:00.

 

III. Objednávky prostredníctvom e-shopu

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Objednávka tovaru prostredníctvom e-shopu sa vykonáva na základe vyplnenia objednávacieho formulára na webstránke www.tuli.sk. Objednanie prostredníctvom formulára je podmienené vyplnením kontaktných údajov, doručovacej adresy prípadne fakturačnej adresy, ak je iná ako doručovacia.

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu je možné uplatnenie zľavových kupónov, avšak je podmienené ich uvedenie v príslušnej kolónke v objednávacom formulári e-shopu.

Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Zákazníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. X.

 

IV. Spracovanie objednávky

Po doručení objednávky jedným zo spôsobov uvedeným v článku II VOP bude objednávka spracovaná a TULI zašle Zákazníkovi na ním uvedenú elektronickú adresu (ďalej len „e-mail“) správu o prijatí objednávky, ktorou potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na e-mail budú Zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Pred potvrdením objednávky TULI overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky Zákazníkom.

Doručenie potvrdzujúceho e-mailu sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. TULI aj Zákazník sú viazaní objednávkou po uzatvorení kúpnej zmluvy.

Zákazník má právo do 24 hodín od zadania objednávky, túto stornovať oznámením:

a) doručeným poštou na adresu sídla TULI

b) e-mailom na elektronickú adresu TULI alebo

c) doručeným počas pracovnej doby do sídla TULI.

 

V. Platby

Kúpnu cenu za tovar, prípadne náklady za prepravu je Zákazník povinný uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra,

b) v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere tovaru v prevádzke TULI a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,


c) prevodom na bankový účet TULI č. IBAN SK67 0900 0000 0006 3440 9158 vedený v Slovenskej sporiteľni pred dodaním tovaru

d) prevodom vopred alebo platobnou kartou vopred prostredníctvom služby 24-pay

Ak Zákazník neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné spôsobom podľa odseku 1 tohto článku, nie je TULI povinný Zákazníkovi tovar vydať, týmto konaním sa TULI nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

VI. Informácie o tovare a cene

TULI zverejňuje aktuálny zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi na webovej stránke www.tuli.sk.

Ceny uvedené pri jednotlivých druhoch tovarov v e-shope zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Tieto ceny nezahŕňajú cenu za prepravu.

Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

TULI si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v e-shope. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

VII. Preprava a dodanie tovaru

Zabezpečenie prepravy tovaru je samostatne poskytovaná služba, ktorá nie je poskytovaná automaticky a Zákazník si ju môže, ale nemusí objednať.

Prepravu tovaru zabezpečuje TULI prostredníctvom kuriérskej služby Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2083/S (ďalej len „kuriér“). TULI si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu spoločnosti zabezpečujúcej prepravu.

V prípade, ak bude Zákazníkovi objednávka tovaru potvrdená v pracovný deň do 15:00, bude tovar odovzdaný na prepravu nasledujúci pracovný deň. Ak bude objednávka potvrdená v pracovný deň po 15:00 hodine, tovar bude odovzdaný na prepravu do dvoch pracovných dní. Tovar odovzdaný na prepravu bude Zákazníkovi doručený v súlade s prepravnými podmienkami kuriéra, spravidla do 1-2 dní od odovzdania na prepravu. Tovar, ktorý sa v čase objednania v sklade nenachádza, bude Zákazníkovi odoslaný spravidla najneskôr do 14 dní od zadania objednávky, o hroziacom omeškaní bude Zákazník vopred informovaný.

Iný spôsob dodania tovaru ako je preprava v zmysle odseku 3 tohto článku a osobného odberu v prevádzke TULI je vylúčený napr. zaslanie tovaru poštou a pod..

TULI je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým Zákazník súhlasí.

Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť okrem osobného odberu v prevádzke TULI dohodnutá adresa na území Slovenskej republiky a tiež adresa v zahraničí, podmienky dodania do zahraničia sa stanovia v závislosti od konkrétneho prípadu.

TULI splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania umožní Zákazníkovi s tovarom nakladať. Zákazník sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať objednaný tovar.

Zákazník je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia. Zákazník je tiež povinný bezodkladne informovať TULI e-mailom na elektronickú adresu TULI. Pokiaľ Zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný TULI uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

Cenu za prepravu tovaru nájdete tu. Ak je v jednom termíne spoločne prepravovaných viac tovarov, platí sa len jedno prepravné. Na prepravu do zahraničia sa táto stanovená cena prepravného nevzťahuje a vyčísli sa na každý prípad individuálne. V prípade zmeny ceny prepravy v zmysle odseku 2 tohto článku sa môže cena za prepravu upraviť, o tejto zmene bude Zákazník bezodkladne pred odovzdaním tovaru na prepravu informovaný.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak si TULI včas a riadne splnil informačné povinnosti ohľadom odstúpenia (ďalej len „informácie“), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri klasickom nákupe v kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ak TULI poskytol zákazníkovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď TULI dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak TULI neposkytol zákazníkovi informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení resp. formulárom zverejneným na internetovej stránke TULI:

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla TULI

b) zaslaným e-mailom na elektronickú adresu TULI

c) doručeným osobne počas pracovnej doby do sídla TULI

O prijatí oznámenia o odstúpení TULI upozorní Zákazníka e-mailom do 24 hodín od doručenia tohto oznámenia. Ak Zákazníkovi e-mail potvrdzujúci doručenie oznámenia v tejto dobe nebude zaslaný, je jeho právom telefonicky alebo e-mailom si túto informáciu vyžiadať.

TULI týmto zákazníka informuje, že zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to najmä, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo tovar určený osobitne pre jedného Zákazníka alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si TULI a Zákazník všetky vzájomne prijaté plnenia, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení spoločnosti TULI. Zákazník spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Zákazník tovar, pokiaľ je to možné, zašle späť nepoužívaný,
 nepoškodený a v pôvodnom obale.
V prípade, že Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí TULI tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný alebo poškodený uhradí Zákazník TULI náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

Zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša TULI. Zákazník môže požiadať TULI o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má TULI právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného podľa aktuálneho cenníka.

TULI je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Zákazník riadne a včas neuhradí kúpnu cenu alebo ak Zákazník riadne a včas neprevezme dodaný tovar, a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným Zákazníkovi e-mailom alebo doporučene poštou.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

IX. Reklamácia tovaru

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. TULI zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci). Zákazník má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

TULI nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania, neprimeraného užívania, nevhodného ošetrovania, vplyvu poveternostných podmienok alebo
 úmyselného poškodenia. TULI tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré Zákazníka upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

TULI nezodpovedá za miernu stratu objemu Tuli vakov. Tuli vak je plnený polystyrénom a jeho objem sa stráca obvylkým užívaním. TULI tiež nezodpovedá za dlhodobé udržanie farby látky Tuli vakov, farba látky sa môže meniť najmä vyplyvom slnečného žiarenia, UV žiarenia alebo za prítomnosti rôznych chemikálií.

Reklamáciu si musí Zákazník uplatniť u TULI oznámením o vadách tovaru zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla TULI, zaslaným e-mailom na elektronickú adresu TULI alebo
 osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla TULI. TULI je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

TULI je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,


b) výmenou tovaru,


c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,


e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,


f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude Zákazník informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.

Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list, faktúra bude Zákazníkovi doručená spolu s tovarom.

Záručná doba na Tuli vaky je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Zákazníkom. Ak ide o Tuli vak už použitý, záručná doba je 12 mesiacov.

Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

X. Spracovanie osobných údajov

Zákazník sa zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre spracovanie objednávky. TULI spracúva osobné údaje Zákazníka za účelom splnenia svojich záväzkov voči Zákazníkovi vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave alebo v rámci predzmluvných vzťahov so Zákazníkom, ako aj na svoje marketingové účely.

TULI spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). TULI zodpovedá za to, že osobné údaje Zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu v zmysle čl. VII ods. 2 VOP.

TULI spracúva osobné údaje Zákazníka v nasledovnom rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo. TULI bude spracúvať osobné údaje Zákazníka, ak budú tieto na základe spolupráce zmluvných strán poskytnuté prostredníctvom objednávky v zmysle týchto VOP alebo odoslaním dopytu prostredníctvom stránky Facebook. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účel plnenia uzavretej zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov so Zákazníkom je §10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neposkytnutia údajov nedôjde k uzavretiu zmluvy.

Odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP alebo odoslaním dopytu prostredníctvom stránky Facebook udeľuje Zákazník dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely TULI (najmä príležitostné zasielanie ponúk tovarov na e-mail). Doba platnosti súhlasu je 10 rokov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Tento súhlas môže Zákazník odvolať písomným “odvolaním súhlasu” zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla TULI alebo zaslaným na elektronickú adresu TULI. Súhlas so zasielaním ponúk tovarov môže Zákazník odvolať označením kolónky odhlásenia odberu, táto možnosť odhlásenia mu bude k dispozícií v každom konkrétnom e-maile. Zákazník si môže kedykoľvek vyžiadať zasielanie informácií o ponuke TULI.

Osobné údaje budú uchovávané počas doby platnosti súhlasu Zákazníka so spracovávaním osobných údajov, resp. počas existencie účelu spracúvania osobných údajov.

Zákazník má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov právo:

a) vyžadovať potvrdenie či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b) vyžadovať informáciu o zdroji osobných údajov,

c) vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

e) na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil

f) na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,

g) na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,

h) a ďalšie práva podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

XI. Alternatívne riešenie sporov

Zákazník má právo obrátiť sa na TULI so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@tuli.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým TULI vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že TULI porušil jeho práva. Ak TULI odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 01. 02. 2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

TULI si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Právne vzťahy TULI so Zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy TULI so Zákazníkom, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi TULI a Zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Vzťahy a prípadné spory budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zákazník a TULI sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu Zmluvy prednostne vždy mimosúdne, dohodou Zmluvných strán.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY