Sedacie vaky - Tuli

Kategórie
 
 
 
 
 
Sedacie vaky - Tuli
 
 

 
 

Vyhrajte Tuli vak s dizajnom Líška

Máte super príležitosť vyhrať jeden z našich najobľúbenejších Tuli vakov - Funny Líška.

 

Súťaž trvá od 13. - 15.12.2019 a zapojiť sa môže každý, kto vyplní registračný formulár označí kamoča v komentári a odpovie na súťažnú otázku - S akou značkou sme dizajn líška na Funny pripravili?

 

Výhercu vyžrebujeme v pondelok 16.12.2019.

 
 
Vyplňte formulár

Zdieľajte na Facebooku

Začnite nás sledovať na Facebooku

 
 
Celá kolekcia v spolupráci s Mellow
 
 
Štatút súťaže

1. Základné ustanovenia

1.1. Reklamnú a propagačnú súťaž „Vyhraj Tuli vak Líška“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 45248451, DIČ 2022934716, IČ DPH SK2022934716, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 61320/B (ďalej ako „organizátor“).

1.2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

 

2. Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti znalosť značky Tuli.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase  od

13.12.2019 do 15.12.2019, žrebovanie sa uskutoční 16.12.2019 o 9:30.

 

4. Podmienky účasti v súťaži

4.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 18 rokov, a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže (ďalej len ako „účastník").

4.2. Súťaže  sa  nesmú  zúčastniť  osoby,  ktoré  sú  v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

4.3. Súťažiaci musí udeliť súhlas spoločnosti Tuli.sk, s.r.o. na odosielanie marketingových ponúk. Marketingové ponuky budú odosielané maximálne 3 x mesačne, obsahovať budú novinky od Tuli, akciové ponuky, informácie spojené so značkou Tuli a so značkami, ktoré firma Tuli.sk, s.r.o. predáva.

 

5. Pravidlá

5.1. Úlohou účastníkov je zaregistrovať sa do súťaže vyplnením povinných polí na stránke www.tuli.sk/sutaz. Povinné polia sú: meno, priezvisko, e-mail a odpoveď na otázkz.

5.2. Podmienkou zaradenia do súťaže je okrem vyplnenia povinných polí aj súhlas účastníka s podmienkami súťaže spoločnosti Tuli.sk, s.r.o. a súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosti Tuli.sk, s.r.o. Bližšie špecifikované marketingové účely sú v bode 4.3.

5.3. Výherca bude náhodne vyžrebovaný.

 

6. Výhra

6.1. Hlavnou výhrou je Tuli vak Funny v materiály polyester vzor Líška.

6.2. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákon a o dani z príjmov oslobodená od dane.

 

7. Odovzdanie výhry

7.1. Spôsob oznámenia výhercu:

Pridaním komentáru pod príspevok so súťažou na Facebooku

Zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu výhercov

7.2. Organizátor požiada výhercu o oznámenie údajov meno, priezvisko, telefónne číslo a kontaktnú adresu, na ktorú chce, aby mu bola výhra doručená.

7.3. Organizátor  si  pred  odovzdaním  ktorejkoľvek  výhry  vyhradzuje  právo  vyzvať  výhercu  k  preukázaniu skutočnosti, že  je  osobou,  ktorá  výhru  vyhráva.  V sporných  prípadoch  si  organizátor  vyhradzuje  právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

7.3. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

 

8. Osobné údaje a osobnostné práva

8.1. Účastníkovi súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú práva na ochranu osobných údajov.

8.2. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej  republiky  statny.dozor@pdp.gov.sk.  Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

8.3. Pri výkone svojej zmluvnej činnosti spracúvajú pre spoločnosť Tuli.sk, s.r.o. tieto subjekty osobné údaje dotknutých osôb.: SnazzyBee, s.r.o., Račianska 69/B, 831 02 Bratislava, IČO: 46 972 986, DIČ: 2023703055, IČ DPH: SK2023703055. Technické zabezpečenie informačného systému zabezpečuje firma SnazzyBee, s.r.o., Račianska 69/B, 831 02 Bratislava, IČO: 46 972 986, DIČ: 2023703055, IČ DPH: SK2023703055.

8.4. Účastník vyplnením povinných údajov vo webovom formulári berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa budú spracúvané spoločnosťou Tuli.sk, s.r.o. na účel jeho účasti na súťaži a oznámenia a poskytnutia výhry podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).

8.5. Označením príslušného políčka na webovom formulári účastník akcie dáva spoločnosti Tuli.sk, s.r.o. súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 ZoOOÚ na účel priameho marketingu – zasielania všeobecných ponúk ako aj tzv. personalizovaných ponúk, a zároveň dáva súhlas na zasielanie poštou alebo elektronickou poštou, vrátane služby krátkych správ, takýchto ponúk ako aj reklamy a marketingových informácií. Osobné údaje budú na tento účel spracúvané v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko a e-mailová adresa, a to v rozsahu, v akom boli vyplnené.

8.6. Účastník súťaže udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel uvedený v bode 8.5. na dobu 120 mesiacov od udelenia súhlasu.

8.7. Označením príslušného políčka dáva účastník akcie podľa § 11 ZoOOÚ súhlas s poskytnutím osobných údajov uvedených v bodoch 8.4., .a to v rozsahu, v akom boli vyplnené, spoločnosti Tuli.sk, s.r.o., a súčasne so spracúvaním týchto osobných údajov spoločnosťou Tuli.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľom, na účel zasielania marketingových ponúk, newsletterov, pozvánok na podujatia, informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu. Tento súhlas je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však na dobu 120 mesiacov. Zároveň účastník akcie súhlasí s tým, aby bol na tento účel kontaktovaný e-mailom. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Tuli.sk, s.r.o., vrátane možnosti kontaktovania spoločnosti Tuli.sk, s.r.o. sú prístupné na adrese Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 45248451, DIČ 2022934716, IČ DPH SK2022934716, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 61320/B.

Kontaktné údaje: tel.: +421 917 561 740 , e-mail: info@tuli.sk

Zodpovedná osoba: Ing. Marcela Oláhová, Tuli.sk, s.r.o., e-mail: info@tuli.sk

 

8.8. Organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov: Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 45248451, DIČ 2022934716, IČ DPH SK2022934716, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 61320/B.

Kontaktné údaje: tel.: +421 917 561 740 , e-mail: info@tuli.sk

Zodpovedná osoba: Ing. Marcela Oláhová, Tuli.sk, s.r.o., e-mail: info@tuli.sk

Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „Vyhraj Tuli vak Líška“.

Poskytnutie  osobných  údajov  dotknutou  osobou  je  požiadavkou,  ktorá  je  nevyhnutná  pre  účely  identifikovania výhercu a odovzdania výhry. 

Právny základ spracúvania účastníkov: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.

Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Oprávnené  záujmy  prevádzkovateľa: prevádzkovateľ nepoužije osobné  údaje  na  spracovanie  súvisiace  s oprávnenými záujmami inými, ako sú uvedené v účele spracovania

Kategórie osobných údajov účastníkov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

Kategórie osobných údajov výhercov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa kontaktnej adresy na doručovanie, telefónne číslo, e-mail.

Doba uchovania osobných údajov: od poskytnutia súhlasu po 120 mesiacov od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po odovzdaní všetkých výhier; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely marketingové, daňové, účtovné a archivačné 

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytne údaje firme Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 45248451, DIČ 2022934716, IČ DPH SK2022934716, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 61320/B.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín

Účastník má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na info@tuli.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže a na marketingové účely, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

O tejto skutočnosti výslovne upozorňujeme účastníkov súťaže.

V prípade odvolania súhlasu pred uskutočnením žrebovania je účastník vyradený zo súťaže a nebude zaradený do žrebovania o výhry.

 

9. Osobitné ustanovenia

9.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

9.2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady,  ktoré im týmto  vzniknú v súvislosti  s ich  účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

9.3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

9.4. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.

9.5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

9.6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.

9.7. Súťažiaci akceptuje, že v prípade výhry bude jeho meno uverejnené v komentári pod súťažnou fotografiu.

9.8. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.tuli.sk.

9.9. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.

9.10. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.11. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc.

Účastník vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook, Inc.

Informácie, ktoré účastník poskytne, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora a za účelom poskytnutia výhry.

 
 

VisaMasterCard

 
 
Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj.
Musíte sa prihlásiť.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia